Toggle Nav

De Rekenwinkel Blog


Pinch to Zoom on the HP Prime!

If you have an HP Prime (if you haven’t then naturally, you must get one!), plug it into your computer via USB, launch the connectivity kit and prepare to be amazed by the smoothest upgrade you’ve ever seen! On launching, the connectivity kit asks if you want to upgrade the kit and the calculator. You certainly want to do both. When the connectivity kit is finished, launch it again and turn the calculator on. You will be promPted to continue, but aside from that it will get on AND update the calculator’s firmware. Total about 3 minutes, with the the calculator part taking a minute or so.

This sort of thing really matters in schools where their arrival of an update is greeted with utter dismay in the maths department, who look down at their box of graphing calculators and decide if they are going to lose them for a couple of months to the IT technician (err sorry IT techs … many of whom will do it the same day, but well, maybe just sometimes there is a delay … !) or spend an evening doing it themselves and it never works properly. So, seeing this work so smoothly and so easily is a major thing. You can get on with your marking with a pile of Primes beside you and just plug the next one in every minute or so and hit return and that’s it. All in your control and all done.

This time it is a big deal. Your students will no doubt have tried pinching the screen on a graph to zoom in and out. Well you could swish, but you couldn’t pinch. Now you can. The final piece in the graphing puzzle is there. This will make it perfectly natural to all of your students and make exploring graphs seamless. There are also some additional statistical functions (chi-squared and regression) and the dynamic geometry has been substantially uprated, but that will need another post.

The other bit of major news is that the HP Prime wireless system has been announced and is available for order. See the specification sheet. But mostly look at the connectivity kit after the upgrade and imagine what you could do if every students’ machines were connected the same as your current USB connection, but simply, wirelessly, because they were in the room. Double click on the screen shot to project it. Send messages to yourself. Set up an instant poll and analyse you response! Start planning for the first time you can get true dialogue with your students while they have dynamic software in their hands. This is a whole new world and it looks seriously exciting

CAS: wel of niet?

De aankondiging van de HP Prime heeft wel wat losgemaakt. Erik Korthof had er dit over de zeggen in de WiskundE-brief:

"Een serieu­ze stap voor­waarts?

In Wiskun­dE-brief 640 staat een adver­tentie die de HP Prime aankon­digt. Er zou een nieuwe stan­daard gezet worden, aldus die aankon­diging. Nou, volgens mij maakt die grafi­sche rekenma­chine in het voortge­zet onder­wijs werke­lijk geen enkele kans!

Zo heeft de HP Prime bijvoor­beeld een draadlo­ze communi­catiemo­gelijk­heid aan boord. En dat is in strijd met de regels die het CvE voor­schrijft: 'een grafi­sche rekenma­chine mag tijdens het examen niet (...) met andere appara­tuur worden verbon­den'. Ik lees daar 'worden verbon­den' even als 'kunnen worden verbon­den' omdat de cradle van de TI, waarmee communi­catie met een externe compu­ter moge­lijk is, bij het cen­traal examen bijvoor­beeld ook niet is toege­staan.

 

 

Compu­ter Algebra Systeem
Ook be­schikt de HP Prime over CAS, een Compu­ter Algebra Systeem waarmee je bijvoor­beeld primi­tieven en afgelei­den kunt bepalen en bereke­ningen exact kunt uitvoe­ren. Het CvE noteer­de bij de TI-nspire: 'alleen de versie zonder CAS is toege­staan'. De HP Prime maakt dus net zo weinig kans als de TI-nspire CAS. HP stelt dan wel dat het CAS-systeem uitge­scha­keld kan worden als een examen dat vereist, maar in Eucli­des 88 / 7 laat het CvE weten dat er aanwij­zingen zijn dat zulke blokke­ringen in de prak­tijk gemakke­lijk te omzei­len zijn.

Maar nog afge­zien daarvan. Als je als wiskun­dele­raar op ieder moment dat CAS onge­wenst is, dat uitscha­kelen bij al je leerlin­gen even snel moet regelen en contro­leren, dan wordt het er alle­maal niet eenvou­diger op.

Dat CAS van de HP Prime zet me nog op een andere gedach­te. Is het voortge­zet onder­wijs wel gediend met een Compu­ter Algebra Systeem? Moeten we er nu echt geluk­kig mee zijn dat de GR-fabri­kanten onze leerlin­gen de wiskun­de steeds meer uit handen nemen?

Gaat de GR eruit?
Er bestaat nu al de nodige discus­sie over aller­lei featu­res en gadgets van grafi­sche rekenma­chines waar­door er steeds meer dingen moge­lijk zijn die voor het onder­wijs onge­wenst zijn, zoals natural display, de geheu­genmoge­lijkhe­den, de SOLVE-opties en derge­lijke zaken. Maar wie weet komt er aan die discus­sie binnen­kort abrupt een einde.

Het CvE over­weegt volgens de NVvW name­lijk om in de nieuwe wiskun­depro­gramma’s de grafi­sche rekenma­chine hele­maal niet meer toe te staan. Zo'n maatre­gel beperkt natuur­lijk wel de reik­wijdte van de vragen op de examens en beetje. Maar ach, toen er nog geen grafi­sche rekenma­chines beston­den, was het toch ook al moge­lijk om goede examens te ontwer­pen?"

Waarop direct een reactie kwam van Chris Olley, die wel degelijk voordelen ziet in het gebruik van CAS en zich erover verwondert dat juist Nederland nadenkt over het terugdringen van het gebruik van de grafische rekenmachine in het onderwijs. Lees hier zijn reactie.

Wat is uw mening?

 

Wat kunnen wij leren van Finland?


Volgens Pasi Sahlberg kunnen wij nog heel veel leren van de invulling van het Finse onderwijs. Het Finse onderwijs behoort tot het beste ter wereld en dat niveau willen ze graag in andere landen ook bereiken. Zeer interessant leesvoer voor iedereen die binnen het onderwijs werkzaam is. Bekijk de presentatie door op deze link te klikken.

 

HP Prime, de nieuwe toekomst

 

Chris Olley, een wiskundeleraar uit het Verenigd Koninkrijk en oprichter van The Math's Zone, heeft een zeer interessante blog over de nieuwe HP Prime Calculator geschreven. Het is zo interessant dat we hebben besloten om deze te delen.

"HP Prime zal klaar worden gestart voor september en het nieuwe schooljaar. Neem een kijkje op de YouTube teaser die HP vrijgegeven om te laten zien hoe het eruit ziet. Vorige week had ik er eentje in mijn handen bij een introductie workshop in Praag onder leiding van GT Springer de lead designer. GT is essentieel voor de meeste van de grote vernieuwingen geweest in het grafische rekenmachine ontwerp en hij heeft al die ervaring om weten te zetten in een werkelijk prachtige nieuwe apparaat. Lees het interview dat GT gaf aan de Amerikaanse tech blog Cemetech. Eerste indrukken zijn belangrijk voor scholen die de slimme nieuwe kit ze kopen willen tonen en voor studenten die iets echt flashy willen in een tijdperk waarin nieuwe tech er inderdaad goed uit ziet. Het is interessant dat na een verbluffende reactie op de NCTM conferentie in Colorado er veel buzz is geweest rond tech sites zoals SlashGear en Ubergizmo. En dat is goed, want als de tech-lover denkt dat het de moeite waard is om erover te praten dan zullen heldere jonge leraren en hun even heldere studenten ook snel een kijkje nemen.

Alles wat ik kan zeggen is dat het lijkt heel slim lijkt inderdaad, met een geborsteld aluminium front en een glad helder scherm. De kleur is helder en zeer scherp met extreem heldere details en je hoeft alleen jezelf te blijven herinneren dat het een touch screen is en dat je de iconen en drop-down menu's kunt slepen en verplaatsen. Het touchscreen is glad en zeer nauwkeurig. Jonge mensen zullen dit instinctief doen, ik weet zeker dat ze al afvroegen hoe dit op een andere manier zou kunnen worden gedaan. Het is zeer goed gemaakt en voelt strak en glad aan. De HP Prima weegt ongeveer 300 gram, die voldoende zwaar is om solide te zijn, maar is gemakkelijk vast te houden ligt fijn in je handen met je duimen op het startscherm en de CAS-knop. Je voelt een stijlvolle machine. Dus, deel 1 van het gevecht is gewonnen, jongeren willen er één en scholen zullen trots te pronken dat ze ze gekocht hebben. Maar, wat kan het?

De grootste plus is: draadloze connectiviteit. Bestanden kunnen worden overgezet via de connectiviteit software. Echter, als je een kleine USB-dongle (die je apart kunt aanschaffen) in de bovenkant van de PRIME steekt, deze meteen wordt herkend op de computer, met name de computer van de leerkracht in de klas. Bestanden en instellingen kunnen vervolgens draadloos worden overgebracht. (Alleen van PRIME naar PC niet van PRIME naar PRIME). Meer dan dat, kan het PRIME-scherm worden weergegeven op het scherm van de docent. Dan zijn er nog de klasse stem functies waardoor de leraar op een vraag vanaf zijn computer en studenten om reacties te bieden uit hun PRIMES die in tabel en grafiek vorm resultaten zijn ingesteld. Net als de stem systemen die vele scholen krijgen, die alleen dit doen. Dat is slechts het begin zijn van wat kan worden gedaan. Het kritieke punt is dat dit een plug-and-play systeem is. Geen setup nodig, dat is een kritische factor voor gebruik in de klas.

De software zelf ziet er in eerste instantie als een up-rated versie van de HP39gII, wat het ook is, zodat u alle apps die u in de HP39gII vindt precies hetzelfde vinden. Dus, zal iedereen die een HP39gII heeft gebruikt direct aan de slag kunnen. Er zijn echter drie nieuwe apps die een groot verschil maken. Er is een wiskundige spreadsheet, een dynamische geometrie app en de geavanceerde grapher. Samen vertegenwoordigen deze een belangrijke vooruitgang in het verstrekken van een ruimte om wiskundige ideeën te verkennen. Deze twee komen samen met het grote adempauze ogenblik.... De CAS knop. Er is geen CAS / non-CAS optie. Een wiskundige machine moet algebra spreken en deze doet dat. Er zijn twee startschermen, een CAS-scherm dat zich bezighoudt met exacte objecten en het traditionele home-scherm dat zich bezighoudt met benaderende objecten. CAS scherm of startscherm, de apps kunnen het laatste object van elk van deze schermen gebruiken en de keuze is er deze altijd te gebruiken. Deze erkenning van het  fundamentele pure / toegepaste, exacte / benaderende onderscheid staat centraal in een onderliggende filosofie die het potentieel om de manier waarop we denken over het verkennen van de wiskunde te transformeren heeft. Voor mij is dit het ding dat toekomstig onderzoek zal bepalen in wiskunde onderwijs-technologie. De spreadsheet app, de dynamische geometrie app en de geavanceerde grapher kunnen allemaal CAS en non-CAS verklaringen aan en gebruikers toestaan om de resultaten te verkennen. Gewoon om een gevoel voor wat dit betekent krijgen, nemen we eens een kijkje op GT's hand-outs van de NCTM conferentie.

Nu is het trieste dat examen boards bang zijn voor CAS en we uitkijken naar een toekomst waarin CAS systemen wiskunde examens zullen transformeren door het krijgen van buiten naar procedurekwesties en richting wiskundig probleemoplossen. Goed gedaan van MEI voor het krijgen van een A-level module goedgekeurd met CAS en kijk naar Duitsland en Australië voor voorbeelden waarbij CAS wordt omarmd. Maar in het Verenigd Koninkrijk (en in Nederland, red.) is CAS niet toegestaan. Nou, nee, CAS is niet toegestaan in het openbaar wiskunde examens waarvoor een rekenmachine is toegestaan. Het is heel duidelijk dat deze machine een CAS-systeem heeft, dus kun je het gebruiken in een examen? Om zeker te zijn dat het antwoord ja is, omvat de machine een volledige examen modus. Een menu-systeem maakt het mogelijk dat een breed scala van functies wordt in-of uitgeschakeld, CAS is een van de uit te schakelen functies, maar stel dat een bepaald examen afgekeurd solver apps, kunnen ze worden aangezet ook uitgeschakeld. Het systeem is met een wachtwoord beveiligd en de gebruiker zal gewoon worden begroet met een klein rond uitroepteken als ze proberen dingen te openen of instellen en onderdrukte apps ontbreken simpelweg in het menu. Voor school gebruik, de leraar stelt de instellingen in die ze willen bv. uitschakelen van de CAS, creëert een wachtwoord en 'straalt' deze instelling dan naar alle aangesloten PRIMES, draadloos. Een reeks van heldere LEDS licht op in dezelfde volgorde tijdens examen, wanneer ze zijn geactiveerd. Het is meteen duidelijk voor de examinator dat de machines slechts over de faciliteiten beschikken die zijn toegestaan in de examens. In discussies met leraren, werd duidelijk dat deze functie u de mogelijkheid geeft om jongere leerlingen aan de slag te laten gaan met de machine op een vereenvoudigde wijze en die eigenlijk ook spannende pedagogische mogelijkheden toelaten.

Ik ben altijd al een fan van rekenmachines geweest als leermiddel. Ik heb elders gezegd dat tablets spannend zijn, maar je werkt en denkt niet zo, je moet verschillende technologische hulpmiddelen voor de verschillende functies hebben en de veerkracht van de rekenmachine als een vaste factor is opmerkelijk. Ik denk dat dit juist om deze reden is. Het is een zeer draagbare, persoonlijke denkruimte.
Ik ben echt enthousiast over PRIME want het heeft al de wiskunde u maar wilt met een intuïtieve touch gestuurde interface, draadloze connectiviteit om een goede dialoog te klas te ondersteunen in een pakket dat iedereen zal willen bezitten."

De HP Prime is verkrijgbaar vanaf september en nu al te bestellen via deze link bij De Rekenwinkel.

 

Disclaimer: de meningen hierboven geventileerd en gecommuniceerd zijn niet per definitie die van de medewerkers van De Rekenwinkel.