Toggle Nav

Goedgekeurde wetenschappelijke rekenmachines

Voor het gebruik van de grafische rekenmachine op het Centraal Schriftelijk Examen, bestaat vanuit het College voor Toetsen en Examens (CvTE) een duidelijke lijst met goedgekeurde machines (zie www.examenblad.nl). Voor de wetenschappelijke rekenmachines is zo'n lijst er echter niet. Wij helpen u daarom graag verder.

Wat niet mag
Bij alle vakken mag op het Cen­traal Examen een 'elektro­nisch rekenap­paraat' ge­bruikt worden. In een nadere om­schrij­ving wordt door het CvTE opge­somd wat er wat betreft die rekenma­chine alle­maal niet toege­staan is:

 1. Het gebruik tege­lijk met een grafi­sche rekenma­chine.
 2. Het op het licht­net aanslui­ten.
 3. Het opladen tijdens het examen.
 4. Het veroor­zaken van geluids­over­last.
 5. Het bezit­ten van een schrijf­rol, een alarmin­stalla­tie en zend/ont­vangst­moge­lijkhe­den.
 6. Het bieden van alfanu­merieke moge­lijkhe­den.
 7. Het kunnen weerge­ven van grafie­ken.

In de rege­ling toege­stane hulpmid­delen vmbo worden hier nog wat extra opmer­kingen aan gewijd. Zo wordt de aandui­ding 'alfanu­meriek' nader toege­licht en worden er, onder andere voor wiskun­de, in de ver­schil­lende leerwe­gen minimum-eisen geformu­leerd. Rekenma­chines met een meerre­gelig scherm, nu heel gewoon maar een tien jaar geleden nog een novi­teit, zijn uitdruk­kelijk wel toege­staan.

Ontwik­kelin­gen
Intus­sen zijn er 'tech­nisch weten­schappe­lijke' rekenma­chines op de markt gekomen met tal van interes­sante moge­lijkhe­den, zoals:

 • Het oplos­sen van verge­lijkin­gen of stel­sels van verge­lijkin­gen.
 • Het rekenen met verhou­dingen.
 • Het maken van bereke­ningen met voor­voeg­sels als 'micro' en 'kilo'.
 • Het werken in een spread­sheet.

Vanuit het CvTE kwam de volgende reactie na een vraag over de goedkeuring van de Casio FX-991EX:

"Hulpmid­delen die vereis­te vaardig­heden overbo­dig maken, zijn niet toege­staan. In de toe­komst zullen wij in de Rege­ling Hulpmid­delen nader specifi­ceren wat we ver­staan onder 'basisbe­werkin­gen', zodat daar geen twijfel meer over kan bestaan. Het zal dan zonder meer duide­lijk zijn dat machi­nes zoals de CASIO fx-991EX niet is toege­staan."

Wij verzamelden voor u de wetenschappelijke rekenmachines die stuk voor stuk voldoen aan de, door het CvTE gestelde, regels en daarom tijdens het CSE wél gewoon gebruikt kunnen worden:

16 producten

Product Naam
Van hoog naar laag sorteren
Casio FX-82 Solar II

Casio FX-82 Solar II

Op bestelling
€ 18,95
Casio FX-82NL rekenmachine

Casio FX-82NL rekenmachine

Op voorraad
€ 13,95
HP 10S+ Wetenschappelijke Rekenmachine

HP 10S+ Wetenschappelijke Rekenmachine

Op voorraad
€ 14,95
HP 300S+ Wetenschappelijke Rekenmachine

HP 300S+ Wetenschappelijke Rekenmachine

Op voorraad
€ 19,95
Rebell SC2060S

Rebell SC2060S

Op bestelling
€ 14,95
Sharp EL-531TG

Sharp EL-531TG

Op bestelling
€ 9,95
Sharp EL-531TH

Sharp EL-531TH

Op voorraad
€ 9,95
Sharp EL-W531TG

Sharp EL-W531TG

Op bestelling
€ 14,95
Sharp EL-W531TH

Sharp EL-W531TH

Op voorraad
€ 12,95
Sharp EL-W531TL

Sharp EL-W531TL

Op bestelling
€ 11,95
Sharp EL-W531XG wetenschappelijke rekenmachine (oranje)

Sharp EL-W531XG wetenschappelijke rekenmachine (oranje)

Op bestelling
€ 17,95
Sharp EL-W531XH

Sharp EL-W531XH

Op bestelling
€ 14,95
Texas Instruments TI-30XB Multiview

Texas Instruments TI-30XB Multiview

Op voorraad
€ 19,95
Texas Instruments TI-30XIIB

Texas Instruments TI-30XIIB

Niet op voorraad
€ 17,95
Texas Instruments TI-30XS Multiview

Texas Instruments TI-30XS Multiview

Op voorraad
€ 22,95